Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi

PIRMS LIETOŠANAS UN/VAI REĢISTRĀCIJAS TĪMEKĻA VIETNĒ JUMS JĀIZLASA ŠIE LIETOŠANAS NOTEIKUMI. TURPINOT LIETOT MŪSU VIETNI, JŪS NEPĀRPROTAMI PIEKRĪTAT ŠIEM NOTEIKUMIEM. NEPIEŅEMOT LIETOŠANAS NOTEIKUMUS, JŪS NEVARAT LIETOT MŪSU PAKALPOJUMUS.

Šajos Lietošanas noteikumos aprakstīti nosacījumi mūsu tīmekļa vietnes lietošanai. Šis dokuments ir juridiski saistošs līgums starp jums, kā tīmekļa vietnes lietotāju, un M&M enterprise SIA.

Šajos Lietošanas noteikumos reglamentēti mūsu Tīmekļa vietnes lietošanas nosacījumi. Kopā ar mūsu privātuma politiku, pirkuma līgumu starp jums un M&M enterprise SIA un jebkuriem citiem tajos minētajiem noteikumiem un nosacījumiem vai jebkuru citu dokumentu (ja tāds ir) tie veido tiesiskas attiecības starp jums un mums. Jums ieteicams izdrukāt vai lejupielādēt un saglabāt šo Lietošanas noteikumu kopiju turpmākai atsaucei. Jūs vienmēr varat apskatīt pašreizējo Lietošanas noteikumu versiju mūsu Tīmekļa vietnē vai sazināties ar mums, lai saņemtu kopiju pa e-pastu.

Definīcijas:

Definīcijām, kad tās tiek izmantotas šajos Lietošanas noteikumos, ir šāda nozīme:

1. Privātuma politika nozīmē politiku, ar ko tiek reglamentēta tīmekļa vietnē un mobilajā lietotnē publicēto personas datu apstrāde.

2. Pakalpojumi nozīmē pakalpojumus, priekšrocības un privilēģijas, ko mēs sniedzam tīmekļa vietnē reģistrētajiem klientiem.

3. Lietošanas noteikumi nozīmē lietošanas noteikumus, kas publicēti mūsu tīmekļa vietnē.

4. Šī lietotne pieder M&M enterprise SIA , kas ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kura reģistrēta un darbojas saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem, reģistrācijas numurs 45403051531 , Šmerļa iela 3, Rīga, LV-1006.

5. Pirkuma līgums nozīmē pirkuma līgumu, kas noslēgts starp jums un M&M enterprise SIA.

6. Tīmekļa vietne nozīmē tīmekļa vietni, kas ir pieejama riepuparadize.lv

7. Vēlmju saraksts nozīmē preču sarakstu tīmekļa vietnē, ko izveidojis un saglabājis klients.

8. Iepirkumu grozs nozīmē to preču sarakstu, kuru klients izvēlējies iegādei.

 

KONFIDENCIALITĀTE

1. Mēs atzīstam, ka mūsu pakalpojumu sniegšanas laikā mēs saņemsim personiska vai konfidenciāla informāciju, uz ko attiecas datu aizsardzība, bet ne tikai jūsu personas datus un/vai jebkuru citu jūsu sniegto informāciju un dokumentus. Tāpēc mēs piekrītam, ka visa konfidenciālā informācija jāglabā droši un strikti konfidenciāli, un piekrītam, ka tā tiks izmantota tikai tiem nolūkiem, kas nepieciešami pakalpojumu sniegšanai, un netiks izmantota nekādiem citiem nolūkiem, kā arī netiks izpausta nevienai trešajai personai.

2. Konfidencialitātes politiku piemēro, ja vien nav panākta cita vienošanās un nepastāv gadījumi, kad šāda informācija būs jāatklāj saskaņā ar normatīvajiem aktiem, noteikumiem vai lēmumu, ko pieņēmusi valsts iestāde.

 

GARANTIJU ATRUNA, KĀ ARĪ APRAKSTS UN SKAIDROJUMS PAR TĪMEKĻA VIETNES IZVIETOTO INFORMĀCIJU UN DARBĪBU.

1. Mēs esam tirdzniecības uzņēmums, kas specializējas mākslas piederumu mazumtirdzniecībā un vairumtirdzniecībā.

2. Mēs nesniedzam apliecinājumus par rezultātiem, kas tiek iegūti, izmantojot tīmekļa vietni, informāciju vai saturu. Tā lietošana ir tikai jūsu risks.

3. Tīmekļa vietne, lietotne, informācija, pakalpojumi un saturs tiek nodrošināti atbilstoši principam “tāds, kāds ir”. Tās licences devēji un piegādātāji, cik vien tas ir atļauts normatīvajos aktos, atsakās no visām izteiktām, netiešām vai likumā noteiktajām un cita veida garantijām, to starp, bet ne tikai, netiešajām garantijām par preču piemērotību tirdzniecībai, trešo personu tiesību nepārkāpšanu un atbilstību konkrētam nolūkam. Licences devēji un piegādātāji nesniedz apliecinājumus un negarantē tīmekļa vietnē izmantotā satura, informācijas vai pakalpojumu precizitāti, pilnīgumu, drošību vai aktualitāti. Informācija, kuru jūs esat ieguvuši no Tīmekļa vietnes, nesniedz garantijas, kuras nav tieši norādītas šajos Lietošanas noteikumos.

4. Dažās jurisdikcijās netiek pieļauti netiešas garantijas ierobežojumi, tāpēc šajā sadaļā minētie ierobežojumi un izņēmumi uz jums var neattiekties. Ja jūs darbojaties kā pasūtītājs, tad šajos noteikumos netiek skartas jūsu likumiskās tiesības, kuras nevar atcelt, ja tādas ir. Jūs piekrītat un atzīstat, ka šajos Lietošanas noteikumos paredzētie atbildības un garantijas ierobežojumi un izņēmumi ir taisnīgi un pamatoti.

5. Prece, kuru mēs piedāvājam, ir jauna prece.

6. Visai mūsu precei tiek dota garantija, tā tiek rūpīgi pārbaudīta pirms pārdošanas.

 

ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA

1. Atbilstoši piemērojamiem normatīvajiem aktiem, mēs atbildam tikai par tiešajiem zaudējumiem. Mūsu uzņēmums, ar to saistītie uzņēmumi, licences devēji, piegādātāji vai jebkuras trešās personas, kas minētas tīmekļa vietnē, nav atbildīgas ne par kādiem nejaušiem un netiešiem zaudējumiem, brīdinājumiem, sodiem un no tiem izrietošiem zaudējumiem, negūto peļņu vai zaudējumiem, kas radušies no zaudētiem datiem vai uzņēmējdarbības pārtraukuma, izmantojot vai nespējot izmantot tīmekļa vietni, informāciju, pakalpojumus vai saturu, pamatojoties uz garantiju, līgumu, pārkāpumu, neatļautu darbību vai jebkādu citu darbību ar juridisku atbildību.

2. Par tīmekļa vietnē izvietotās informācijas neizlasīšanu un/vai neievērošanu jūs, kā lietotājs, pats esat atbildīgs, un tās neievērošana nevar būt kā atruna, iemesls, lai norādītu uz tādas informācijas neesamību vai nepieejamību, kā arī tas nevar būt par iemeslu pretenziju celšanai.

 

INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

1. Tīmekļa vietnes saturs, piemēram, teksts, grafika, attēli, prečuzīmes, pakalpojumu zīmes, logotipi un citi materiāli tiek aizsargāti ar autortiesībām un citām intelektuālā īpašuma tiesībām saskaņā ar Latvijas un Eiropas tiesību aktiem. Šāda satura neatļauta izmantošana tiek uzskatīta par autortiesību, prečuzīmju un citu tiesību aktu pārkāpumu. Jūs nedrīkstat komerciālā nolūkā lietot vai izmantot Tīmekļa vietnes saturu. Tīmekļa vietnes satura izmantošana publicēšanai jebkurā citā tīmekļa vietnē ir aizliegta.

 

SŪDZĪBAS

1. Ja jūs esat neapmierināts ar mūsu pakalpojumiem, jūs varat vērsties ar sūdzību, nosūtot to uz mūsu e-pasta adresi.

 

DAŽĀDI

1. Visas domstarpības, kas rodas no vai saistībā ar šiem Lietošanas noteikumiem, privātuma politiku, pirkuma līgumu un citiem dokumentiem, tiks atrisinātas saskaņā ar procedūrām, kas norādītas pirkuma līgumā.

2. Grozījumi. Šie Lietošanas noteikumi un nosacījumi var tikt mainīti. Informācija par grozījumiem būs pieejama mūsu mājaslapā. Jums sniegtajiem pakalpojumiem tiks piemērots tas Lietošanas noteikumu izdevums, kurš bija spēkā tajā brīdī, kad jums tika sniegti attiecīgie pakalpojumi.

3. Izpildāmība. Neviena no šo Lietošanas noteikumu normām nav attiecināma izpildei citām personām, izņemot jūs un SIA M&M enterprise.

Piezvaniet mums, lai saņemtu papildu informāciju: +371 27000900

Pierakstieties riepu montāžai vai remontam jau tagad!

Pierakstīties

M&M Enterprise SIA autoserviss un riepu montāža, 2019©